175 سال پیش در 11 فوریه سال 1847 توماس ادیسون به دنیا آمد. بعد از 84 سال زندگی پربار و ثبت اختراعات فراوان سرانجام در 18 اکتبر سال 1931 دیده از جهان فروبست.

 ادیسون همه اختراعات را با همکاری تیمی فنی متشکل از حدود 80 متخصص جلوبرد و به نتیجه رساند.  ادیسون مبتکر مدیریتی  بود که مربیگری صنعتی و یا   Industrial Coaching در حال حاضر می شناسیم.  درست  مثل کار تیم ورزشی ؛ هدف تیم فنی غلبه بر مشکلات و  پیروزی بر موانع با همکاری هم بود. خیلی از ایده های  اختراعاتی که به نام  کارگاه ادیسون ثبت شده در واقع پیشنهاد همکارانش بود. همه آن پیشنهادات در طول زمان صیقل خوردند و آماده  تولید انبوه و ارائه به جامعه گشتند.

یادش گرامی.