تصویر پاکت نامه پست شده از اداره پست استان خراسان ویا سیستان به مقصد شهر پاریس در فرانسه در دوره قاجار با تمبرهای ناصری 

ارسال نامه  در تاریخ  5 نوامبر 1903

دریافت  نامه در تاریخ  18 نوامبر  1903