فضلهٔ مذکور زهرا سعیدی نماینده مبارکه اصفهان است. قربانی مرضیه ابراهیمی است.