- مربی فوتبال شیرازی: «من الان شیراز هستم. وضعیت بسیار بد است. باور کنید صحنه ها را که می دیدیم گریه ام گرفت. خدا به همه صبر دهد. باید این اتفاقات پیش بینی شود. همین مسیری که امروز عبور کرد و به شهر رسید قبلا خیابان نبود. اما خیابان شد و در نهایت فاجعه رخ داد».