تهران زنی ست پشت چراغی زرد، که هیچ وقت سبز نخواهد شد.