ببار ای بارون ببار .... با دلُم گریه کن، خون ببار ... به یاد عاشقای این دیار ... به داغ عاشقای بی مزار ای بارون