ساکت نشستی و ، من عاشقت شدم

موهاتو بستی و ، من عاشقت شدم

وقتی نبودی و ، عاشق نبودم و

حالا که هستی و ، من عاشقت شدم

وقتی نِگاه کنی ، دیوونه میشم و

موهاتو وا کنی ، دیوونه میشم و

میمیرم و به جاش ، من عاشقت شدم

دلواپَسَم نباش ، من عاشقت شدم