"باعرض تسلیت به آبادان و تمامی خانواده های داغدار"