بزن آشبوه امشب، خون قلبم
خرابه آشیانم، کوه دردم
بزن تا خون بشه آتشفشانم
بزن آتش بکش نام و نشانم
نبینم مردمت بی خانمانن
نبینم لاله ها باززیر خاکن
نبینم اون چشاتوغرقه اشکه
نبینم خاک توویرونه گشته