انجمن بین المللی جامعه شناسان بدون مرز- ایران:

درپی سرکوب جنبش مردم در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری درسال 88، تسلط فضای امنیتی و سرکوب در مراکز دانشگاهی و پژوهشی علیه دانش آموختگان، اساتید و پژوهشگران بویژه در رشته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی رو به رشد نهاد که این روند با محرومیت تحصیلی، اخراج  و حتی بازداشت آنان همچنان ادامه دارد. همزمان تلاش گسترده برای اسلامی کردن علوم اجتماعی از جمله جامعه شناسی و تعطیلی برخی دپارتمان های علوم اجتماعی نیز سرعت گرفت.

برو به آدرس