نوگرایی در شعر فارسی:

جستار ارزشمند زیر را جلیل دوستخواه بیش از بیست سال پیش پیرامون رساله‌ی دکترای من "نوگرایی و آرمان در ادبیات فارسی: بازگشت به طبیعت در شعر نیمایوشیج" نوشته که نخستین بار در شانزده صفحه در مجله‌ی "بررسی کتاب" شماره‌ 35-36 زمستان 2000- پائیز 2001 در لس‌آنجلس به چاپ رسیده است:

نوگرایی در شعر فارسی
جلیل دوستخواه
https://yadi.sk/d/0cVWJJHrm2tBvA

خوانندگان همچنین می‌توانند متن اصلی کتاب را به زبان انگلیسی در تارنمای "باشگاه ادبیات" به رایگان بخوانند:
https://yadi.sk/i/EY-_d1687d42DA

امیدوارم که چاپ این جستار مترجمی را به ترجمه‌ی این کتاب به زبان فارسی برانگیزد.

مجید نفیسی
اکتبر دوهزار‌و‌بیست  

برو به آدرس