کیهان لندن:

یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۰۲ اوت ۲۰۱۵
حسین جعفری-  بازپرداخت به تاریخ ایران، یا نگاهی به تاریخ ایران از دیدی واقع‌بینانه، به نظر من از ضروریات است و حتما باید روزی و روزگاری عملی شود و موسسه‌ای معتبر مرکب از گروهی تاریخ‌شناس و ایران‌شناس واقعی و دلسوز بدون تعصب، تشکیل شده و تاریخ ایران را با توجه به اسناد و مدارک و آثار باقیمانده از هزاره‌های پیشین، مورد بازبینی دقیق قرارداده و تا جایی که ممکن است تاریخی بدون دروغ و بی حب و بغض تدوین کنند.

برو به آدرس