دویچه وله:

فیلم تهران تابو به کارگردانی علی سوزنده.

کارگردان میگوید این فیلم، حقیقت عریان بخشی از جامعه ایران است.

برو به آدرس