میم بلوچ :

 به گزارش  سازمان مشروطه خواهان بلوچ  از منابع موثق  داخلی

مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه اهل سنت پشامگ سرباز، روز دوشنبه ۱۴ فروردین به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد اما با گذشت چند ساعت و پایان وقت اداره به همراهان وی گفته شد: “بروید مولوی شب مهمان ما است و انتظار شما در اینجا برای شما بد تمام می شود.”

مولوی فضل الرحمن ساعت ۱۱ صبح به دادگاه ویژه روحانیت مشهد مراجعه کرده و تا اتمام وقت اداری مورد بازجویی مسئولین دادگاه قرار گرفته است با اینحال از جزئیات بازجویی اطلاعی در دست نیست.

برو به آدرس