ار.اف.ای:

شاهین فاطمی، پس از انقلاب، در کنار تدریس، با جبهۀ نجات ایران که علی امینی نخست وزیر پیشین ریاست آنرا بر عهده داشت همراه وهمپا بود و سر دبیری نشریۀ "ایران و جهان" را بر عهده داشت. او اینک مدیر و سر‌دبیر پایگاه خبری به همین نام است که به زبانهای فارسی و انگلیسی به انتشار اخبار ایران و خاورمیانه میپردازد. شاهین فاطمی از رایزنان "حزب مشروطۀ ایران" نیز هست.

برو به آدرس