حزب توده :

در ایران، برخلاف ادعاهای رژیم ضدملی شاه و ولایت‌فقیه، مسئلهٔ ملی و ستمِ ملی وجود داشته و دارد. مسئلهٔ ملی در کشور ما مختصه‌های ویژهٔ خود را دارد که باید به آن توجه جدی داشت. ستمِ ملی در میهن ما با رشدِ سرمایه‌داریِ وابسته (کمپرادُر) و نفوذِ امپریالیسم در حیات سیاسی- اقتصادی و اجتماعی ایران ارتباط مستقیم دارد. اجرا و گسترش سیاست‌های ناظر بر ستم ملی در ایران، محصول رشدِ مناسبات سرمایه‌داری است، و بخشی از سیاست رسمیِ طبقهٔ سرمایه‌دار ارزیابی می‌شود.

برو به آدرس