مصائب آنا:

در دوران محمدرضا پهلوی، سامانه ی سکسوالیته در ایران دوپاره شد. دولت بی آنکه اقتدار مذهب در زمینه ی سکس را به نحوی روشمند و رضایت مندانه از آن خود کند، دست به سیاست گذاری های جنسی زد و در این سیاست گذاری ها، بیشتر به پوسته ی تصمیم سازی های دولت های غربی توجه نمود. از این روی انسان ایرانی در وضعیتی دوگانه معلق ماند. از سویی انگاره های مذهبی او را به سکس صرفا جسمانی در محدوده ی مشروع دینی فرامی خواند و از سویی نیز تصویر زنان بیکینی پوش یا ستارگان زیباروی سینمای کلاسیک قابل صرفنظر نبودند. تصویر، قوه ی خیال مردان و زنان را درمی نوردید و شریعت راهی دیگرگونه پیش روی آنان می گذاشت که در آن جایی برای تجربه کردن فانتزی های جنسی که این تصاویر با خود همراه می آوردند نبود. اقتدار مذهبی در مقوله ی جنسیت، جایی برای الیزابت تیلور، سوفیا لورن و مارلون براندو نداشت!

برو به آدرس