دعوت حاج آقا به عملیات فوری برای تولید ۱۴ فرزند، مقام معظم رهبری عملیات ساختن ۱۴ بچه را آغاز کرد.
 

دعوت حاج آقا به عملیات فوری برای تولید ۱۴ فرزند به نیت ۱۴ معصوم

https://www.youtube.com/watch?v=DE5fw-Jw0Aw