توکا نیستانی در تابلو: هفته پیش گروهی از تندروها در اصفهان، در مقابل مقبره آرتور پوپ تجمع کرده ، مخالفت خود را با خاک‌سپاری ریچارد فرآی (ایران شناس امریکایی) در کنار استاد خود نشان دادند. فرآی در روز ۷ فروردین ۱۳۹۳ در سن ۹۴ سالگی در گذشت و بخاطر عشق وافر به فرهنگ ایران وصیت کرده بود در کنار زاینده رود دفن شود اما مقامات ایرانی بعد از گذشت ۱۸ روز هنوز پاسخی روشن به این وصیت متوفی نداده اند.