روایت داریم عمام تا لحظه آخر سر کشیدن ریق رحمت به فیس بوک می آمد و لایکها و کامنتهاش را چک میکرد