در  نقاط مختلف ایران، از شیراز  و  یزد  تا  رضاییه  و دیگر جاها، آفت افتاده به جان رسته ای از درختان. در کشوری که کمبود درخت و کاهش عمدی و  مستمر فضای سبز موجب بسیاری مصائب مهلک شده، درختان صحیح و سالم  یکمرتبه  از هستی ساقط میشوند.

در برابر ستم به زنده، مرده و حتی درختان (ویدیو ↓) باورمندان دین اومانیست بومی ایرانی بهائیت سکوت نباید کرد.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک

پ.ن. برای نمونه به  اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.