یادت باشه که دو تا هفتا میشه چارده‌تا.........امروز شونزده روز ازش گذشته.......مگه اینکه هفته اینکا‌ها تعداد روزاش فرق کنه....