بنظر میرسد که تغییر برنامه ها، استخدام، اخراج و جابجا کردن کارمندان و مدیران در بخش فارسی صدای آمریکا پایان ندارد.

آخرین خبر آن است که بانو ستارۀ درخشش به سمت معاون بخش منصوب شده است.

استیو ردیش، سردبیر کل صدای آمریکا، در اطلاعیه ای از جمله گفته:

 "خانم درخشش در مقام معاونت شبکه فارسی، و برخورداری از اختیاراتی که مدیر شبکه تفویض می کند، نظیر روسای بخش های دیگر در صدای آمریکا،  اداره امور اجرائی  و برنامه ریزی در مورد تمامی برنامه ها و اطلاعات و اخبار شبکه فارسی را  بر عهده خواهد داشت."

آنانی که از جو مسموم، لابیگری ها، دسته بندیها و یار و یار کشی  در داخل بخش فارسی خبر دست اول دارند میدانند که اوضاع تا چه اندازه خیط است.

باشد که مدیریت بانو درخشش نقطه عطفی باشد بر کژ و مژ  شدنهای ممتد کشتی بی لنگر بخش فارسی صدای آمریکا.

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد!

تبریک

 

پ.ن به اینجا هم سرکی بکشید.