ای کاش  که این زمانه  مهربان می بود

با عشق و صفا  بسته  به پیمان می بود

آن چرخش   و گردشش همه  ثانیه ها

نه  فاجعه ساز  و  نه  پریشان  می بود

دکتر منوچهر سعادت نوری

یادداشت ها و سروده های پایانی