گشتیم اسیر آنکه دراو بوداین خصال
خود بینی  و  علاقه به خود خواهی
 
ماییم کنون درون_ فضایی پر از ملال
در طول لحظه های روز و شبانگاهی
 
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
مجموعه‌ ی گٔل غنچه ‌های پندار
===========