اسم
؟

- علي قهوه چی .

- اسم پدر ؟

- ابراهيم .

- اهل ؟

- مال اصفهونم .

- شغل ؟

- قهوه چی .

- فاصله قهوه خانه تا محل حادثه بسيار اندك است . تير از سقاخانه شليك شده است . پس ضارب داخل سقاخانه بوده است و بعد از شليك از در سقاخانه گريخته . شخص متوحشی پا به فرار نديدی ؟

- و.. من چشام داش گرم ميشد كه شليك گلوله اي يهو چرتمو پاره كرد .- اسم ؟

- محمدكاظم .

- اسم پدر ؟

- محمد علی .

- اهل – مال كدوم ولايتی ؟

- تهران .

- شغل ؟

- بقال .

- لحظه ترور كجا بودی ؟

- خوابيده بودم . تو خواب خوش بودم . يه مرتبه به صداي گلوله از خواب پريدم .مثل مرغ سركنده دويدم سراغ كالسكه كه ديدم كالسكه ...- اسم ؟

- اوس هاشم .

- اسم پدر ؟

- عباس .

- اهل ؟

- اهل دل .

- شغل – كسب و كارت چيه ؟

- پدر عاشقی بسوزه . خاكستر نشين .

- موقع سوء قصد به چه كار بودی ؟

- جابجا . خواب خوش .- اسم ؟

- محمودرضا .

- اسم پدر ؟

- عباس .

- اهل ؟

- تهرون .

- كسب و كار ؟

- از كارافتاده ام . شمايل گردونم .

- وقتي به جانب اسماعيل خان تيراندازی ميشد چه ميكردين ؟

- چرت ميزدم كه يهو سرم سنگين شد .- اسم ؟

- نعمت الله .

- اسم پدر ؟

- عباسعلی .

- اهل ؟

- اهل طالقونم .

- تعزيه خون بودم دوره علي اكبر خونيم شرب خمرم زدم صدام گرفت خونه نشين شدم .

- ضاربو حين فرار ديدی ؟ قبل يا بعد سوءقصد

- من تو باغچه جات خالی پا بساط بودم . دود- اسم ؟

- غلوم حسين .

- اسم پدر - باباتو چی صدا ميكردن - ؟

- ميز ابوالحسن خان .

- اهل ؟ اهل كجايی – از كجا اومدی ؟

- تيرون .

- شغل ؟ چه كاره ای ؟

- اِ... خونه شاگرد بودم اندرونی حضرت والا بيرونم كردن حالا دوره گردم توتون فروشم .

- ضاربو ديدی ؟

- راستيتش سيخكی دراز كشيده بودم سينه كش آفتاب . ديگه هيچی .

- جماعت خواب .

اجتماع خواب زده .

جامعه چرتی .

عجب ملتی

"هزار دستان,اثر استاد علی حاتمی"
 
 

source:facebook