Windswept by John William Waterhouse.jpg
آستین  ،  بالا  بزن ، فریاد  شو  ،  پیکار کن
کاخ_ بیداد  و  ستم را  ، سرنگون  ، آوارکن

زان سپس بنگر به یک عصر نوین این جهان
روز و شب را با نشاط  و با شعف، دیدار کن
دكتر منوچهر سعادت نوري
*
همچنین نگاه کنید به
آستین = قسمتی از جامه که دست را پوشد از بن دوش تا بند دست/ مثل‌ها = مار در آستین پروراندن: به آدم بدی اعتماد کردن _ برای کسی آستین بالا زدن: کسی را همسر دادن: لغت نامه ی دهخدا
*
مجموعه‌ ی گٔل غنچه‌های پندار
https://saadatnoury.blogspot.com/2019/09/blog-post.html