در جستجوی نگاهت

پرسه ها می زدم

در کوچه های خیال

با قامتی ، شکسته از عشق

و تو،

در رگهای من جاری

ومن،

در شبهای درک

بی چراغ می رفتم

تا مهربانی نگاهت را

از باغ خورشید بچینم...

amoo darvish