اینکه دامنه مبارزه بی امان ایرانیان در داخل میهن با جمهوری خونخوار و جنایتکار اسلامی ایران به جوق آباد کشیده, حاکی از عمق نفرت ملت آزاده ایران از تمامی ارکان رژیم ستمگر, اشغالگر و توسعه طلب آخوندی میباشد... اینکه ما خارج نشینان پس از قریب به چهل سال, از جنبش انقلابی و سرنگون کننده مردم "جوق آباد" به حق و سزاوارانه شاد و دلگرم شده ایم, نشانه شکست ما, اینطرف مرزی ها, در جمع بندی و شناخت همه عوامل موثر درپیشبرد اهداف سیاسی مان میباشد... امیدست که در موقعیت خطیر کنونی همه ما بتوانیم که با تشریک مساعی و وحدت عمل, با دوراندیشی و سعه صدر, باپرهیز از دگم اندیشی های گروهی, مسلکی و عقیدتی و نیز با اجتباب از توهمات بازدارنده و همچنین با آگاهی کامل از خواست و توان طبقه حاکم در ایران مبنی بر ایجاد شکاف و چنددسته گی در میان مخالفانش, اشتباهات سترگ و دیرینه خود را جبران کرده و با اتحاد و یکدلی به کمک هم میهنان خود در مبارزه سرنوشت ساز با رژیم قهار آخوندی بشتابیم... به امید اتحاد و پیروزی...