جنگ طلبی آخوندان – دانشجو

سی و نه سال گذشته ثابت کرده که آخوند نه میداند، نه میتواند کشورداری کند و نه انگیزه ای برای پیشرفت ایران وایرانی دارد. تا اوعنانِ کشور را در دست دارد ایرانی اسیر جهل وخرافات وفقر وجنگ پیاپی وعواقب این مصیبت ها خواهد بود.  ایرانی ناچارست که اختیار کشورش را از دست روضه خوانانی که حتی دانایی ولیاقت ِ اداره ی یک گورستان هم ندارند، باز پس گیرد.

جنگ طلبی ملا

چو تازی من شما را کرده ام رنگ + غمین، درمانده وآلوده ی جنگ

جوان و پول جنگ و کشور از توست + نی یم از حاصل پیکار دلتنگ

چرا خیزش؟

تا براند شیخِ نادان کشورت  + جهل وفقر وفتنه بارَد برسرت

خون وپول ونامِ ایرانی دهد + نفرت وجنگِ وعقب رفتن خَرَد

داد وستدِ شیادانه

شده ملا امیرِ جان و مالت + ترقی کرده ای، خوش برخیالت

گرفته خاک و نام و شادی تو + بگفته: "جنتِ وحورش حلالت "

ملا وحرمت ایران

زیرکش هرشیخک ِ تازی پرست  + حرمت ایران و ایرانی، شکست

جان و مالت کرده او ابزار جنگ + دربِ آزادی و شادی، او ببست

پایان به بیداد

بُوَد خدعه اساسِ کار شیّاد ++ مشوبا وعده های پوچ، دلشاد 

بگیرایران خود از دینفروشان + نداده خواهشت پایان به بیداد

زمانِ راندنِ آخوندان

جهان مجروح زِرسمِ تازیانست+ شرارت های آخوندان عیانست

بُوَد وَقتش که ملت خیزد ازجای+ زمانِ راندنِ بیگانه گان ست

جنگ وفتنه ی ملا

تا بُوَد آخوند و ملا رهبرت + فخر وآسایش نبند کشورت

چون ندارد دانشِ صلح وصفا + جنگ وفقر وفتنه بارد برسرت

مبرفرمانِ بیگانه

عبا وپشم و عمامه، کلام و وِردِ دیوانه + فریب وتقییه ی تازی، حدیٍثِ ِکذب وافسانه

عقب راندست این ملت، نموده خانه غمخانه + بپا شوهموطن، تاکی، بری فرمانِ  بیگانه

بارکشِ آخوند

دینفروشم، زاهدم، روحانی یم+ عامل جهل وغم و  ویرانی یم

مال و بال وقدرتم، نادان دهد + ضدِ عقل و دانش و دانایی یم

معجزه ی ملا

کُنَد ملا هزاران حقه بازی + که بفروشد مزار ورسمِ تازی

نداند گفته وکردار زشتش + نموده ملتی بر کفر رازی

درهیچ دوره ای به اندازه دوران رژیم آخوندی ایرانیان به ادیان دیگر یا به بی دینی نگرویده اند. آخوند معجزه میکند.

عامل فقر وذلّت

آخود بُوَد دشمن این کشور و ملت  + آورده خرافات و ستمکاری و نکبت

باید که زجا خیزی و این فتنه برانی+ با شکوه و خواهش نرود عامل ذلّت

با نامِ دین

دینِ اجباری نخواهد ملتِ آگاه ِ ما +  قتل وغارت را ببراز کشورِ خوشنام ما

بس ستمها کرده ای ومیکنی با نامِ دین + دست بردار ازجنایت درجهان با نام ما

رژیم آخوندی درداخل کشوربا جهل وجور پیوسته  ملت را زجر می دهد

ودر خارج با جنگ و کارهای ضد انسانی خود،  ایران و ایرانی را بد نام می کند.

تقلید ازبیگانه

زِ تقلید تو ازآخوند وتازی   ++ برآمد جهل وزجر وبچه بازی

زِاشرارِ بیابانی چه کس دید ++  صفا وعلم وعدل وسرفرازی؟ 

خیزش برای آزادی ایران – دانشجو

iroon.com/irtn/blog/8569

کورش، رهبر آرمانی – داریوش دهقان

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-81117790

حقیقت پا برجا – دانشجو

iroon.com/irtn/blog/11437

پیوندِ انسان باعدل وآزادی – دانشجو

iroon.com/irtn/blog/11457