عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ فروردین ۱۴۰۳

آینده ترسناک تر از امروز

خایه های مردها را کشیدن

مافیاهای خودی و لفت و لیس

بخور بخور افسانه ای

واقعیت جنگ چیه؟

جمهوری اسلامی متوجه شد اسراییل قابل حذف نیست

چه موشک به سمت اسراییل شلیک بشه و چه نشه، ج اسلامی از پیش بازندست

وضع ملت ایران بسیار بدتر از فلسطینی هاست

بیشتر