ده تصویرِ بی‌ نظیر به همراهِ اسامی آنها از اُتومبیل‌هایی‌ که به شاهانِ ایران تعّلق داشتند، این اتومبیل‌ها متعّلق به شاهانِ قاجار و پهلوی بوده که به دلایلی در اختیارِ حراجی‌های مربوطه قرار گرفته و بفروش رسیدند.

آخرین ماشینی که فروخته شد یک ماسِراتی بود که به محّمد رضا شاه پهلوی تعّلق داشت.

نمایش گالری در اندازه بزرگ