غار کتله‌خور که در گویش محلی مردم منطقه به آن کتل کوتول می‌گویند غاری خشکی - آبی است که در ۸۰ کیلومتری جنوب خدابنده و ۵ کیلومتری شهر کوچک گرماب استان زنجان واقع شده است.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ