هفتۀ گذشته انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه برکلی و کالج شهر برکلی یک فستیوال موسیقی و هنر برگزار کردند.

نمایش گالری در اندازه بزرگ