پسرعموام رفتن شاهرود، امروز رفته بودن ده، درشو باز کردن برام عکس فرستادن. ساختمونش کامل نیوفتاده از دو طرف عمودبرهم پله‌ می‌خوره می‌ره بالا‌خونه اون بالا ایوونا بهم وصل می‌شن رو به این منظره.  بدون حفاظ و نرده چندتا اتاق داره فقط. بابام اونوقتا رو ایوون تلسکوپ گذاشته بود شبا آسمونو می‌دیدیم.

نمایش گالری در اندازه بزرگ