گور دخمه فخریکا

 باقی مانده از دوره مادها از آثار با ارزش و مهم این دوره است که نزدیک مهاباد قرار دارد، داخل گور دخمه از دو قسمت تشکیل شده است، بخش شمالی آن متشکل از دو پله ورودی و دو ستون با ارتاع 10/2 متر است، در انهای سمت غربی این بخش، مقبره ای که سابقا محل دفن مردگان بوده و دو مقبر کوچکتر به ابعاد مساوی وجود دارد، بخش جنوبی آن پایین تر از بخش شمالی قرار دارد و دارای دو ستون و دقیقا رو به جنوب است، دخمه اصلی دارای چهار ستون و دو پله در سمت چپ ایوان است، تعیین دقیق قدمت آن دشوار است، ولی تشریقات تدفین در آن با مراسمی که در گذشته در ناحیه اطراف دریاچه ارومیه متداول بوده تفات دارد، رومن گریشمن آن را مربوط به مقبره یک شاهزاده مادی می داند و هرمسفلد و دیگران نیز معتقدند که این مقبره مادی است و در این مورد به نوع هجاری و ستون بندی آن استناد می کنند.
 

نمایش گالری در اندازه بزرگ