عمار ملکی، مدیر گروه مطالعات افکارسنجی گمان از نحوه انجام این نظرسنجی می‌گوید