یک سال پس از واقعه جمعه خونین زاهدان و سرکوب خشن معترضان توسط جمهوری اسلامی، شهروندان بلوچستان کماکان به اعتراض ادامە می‌دهند. سرکوب و کشتار نه تنها به اعتراضات پایان ندادە، بلکه گسل بین مردم و حکومت را عمیق‌تر کردە است.