هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در یک مناظره گفت برخی بنیادگرایان می‌خواهند با سوءاستفاده تاریخی از صدر اسلامی به این رژیم مشروعیت ببخشند، حال اینکه ما با پدیده قدرت مدرن و دولتءملت روبرو هستیم.