پنجم آذر ماه ۱۳۴۹، پاپ ژان پل ششم رهبر کاتولیک های جهان وارد تهران شد.