مصاحبه با ونوس ترابی، نویسنده و پژوهشگر مطالعات تروریسم