چرا واکنش جامعه جهانی نسبت به سوریه متفاوت شده از افغانستان ؛ عراق و لیبی
قضیه کمپ اشرف و گم شدن این خبر در میان وقایع سوریه و نقش سپاه پاسداران
فشار جمهوری اسلامی بر زنان ؛ قضیه دوچرخه ساپورت و ...
و بررسی برنامه افق با حضور دکتر نوری اعلا ، آقای گنج بخش و موضوع اتحاد