هانس اودو موتسل سفیر آلمان در ایران با خواندن غزل "درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد ـ نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد" روز حافظ را گرامی داشت.