از زمان انتخاب رییسی به عنوان رییس‌جمهور نظام، بحث درباره نقش او در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ بار دیگر زنده شده. امروز، بیست و سومین سالروز تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی است. این دادگاه می‌تواند رییسی را تحت عنوان جنایت علیه بشریت محاکمه کند؟

گزارشی از مجتبا پورمحسن