گفت‌وگو در این‌باره با حامد صالحی، پزشک و مدرس پزشکی.