طراحان رقص: آیسان حس و هایده کیشی پور، رقصندگان: آیسان حس، سامیه کریمی، مستوره ج. س.، کریستن دیامیسیز، و مومنا صافی. رهبر گروه موسیقی: نریمان اسدی، اعضای گروه موسیقی: محمد ابراهیمی، نیما حکمت، و معروف نیفت. ویدیو از مهدی رستمی.