در بودجه سال آینده ایران، بودجه ۲۱ نهاد مذهبی با افزایش ۵۰ درصدی به بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است آن هم در شرایطی که شهروندان فشار شدید اقتصادی را تحمل می‌کنند.

گزارشی از مجتبا پورمحسن