بررسی مستند "من و تو" درباره رضا شاه ؛
بررسی کابینه احتمالی روحانی و وزرای کلیدی اطلاعات ، کشور ، ارشاد ؛و حضور جواد ظریف در وزارت امور خارجه ؛
و بررسی دولت روحانی و مسئله هسته ای