ـ نامه به رهبر چیه دیگه؟
ـ رومانیتک در فارسی
ـ زنگ تفریح: نمایش کوتاه
ـ چرند اتحاد