قسمت هشتم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم! “قاصدک”

برنامه ای از منوچهر نامور آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پاریس